Què diu el PLA JOVE 2008-2012?

Clica aquí i descarrega't el resum del PLA JOVE 2008-2012

Què diem dels esports, la cultura i l'oci?

Línies d’actuació proposades

· Impulsar espais públics per practicar esport de manera no organitzada i abordar l’abandonament progressiu de l’esport que es dona a partir de primària. Per a això es proposa utilitzar les escoles fora de l’horari escolar i generar noves infraestructures per potenciar esports com l’skateboard. També cal preguntar als joves quins espais necessiten i disposar d’espais nocturns per a la pràctica esportiva.

· Potenciar opcions d’oci diürn i nocturn, i espais lúdics i festius, sobretot, en caps de setmana tant des de l’àmbit públic, com donant facilitats a l’àmbit privat. Es proposa poder disposar de cinema, bars musicals, organitzar més festes diverses durant tot l’any com festivals de música o dansa, i camps d’”airsoft”. Tenir en compte els joves immigrants que no tenen opció de marxar de vacances.

· Impulsar un equipament de trobada o centre cultural on s’hi puguin trobar els joves i les entitats i fer-hi activitats. Per a això es proposa millorar el molí d'en Ral.

· Ampliar el TOC, donar-lo a conèixer, realitzar-hi activitats amb mes freqüència i ampliar els horaris. Per a això cal ampliar el personal, el pressupost i la infraestructura.

· Impulsar un equipament cultural que es dediqui a les arts escèniques i la creació i des d’on es promogui la creativitat i la capacitat d’iniciativa per part dels joves.

· Donar més suport als grups musicals de joves creant bucs d’assaig gratuïts o subvencionats i potenciar espais per a fer concerts.

· Elaborar un Pla d’equipaments per aprofitar i optimitzar més els equipaments i espais existents i preveure els nous equipaments necessaris. Amb aquest objectiu, cal obrir un debat entorn les necessitats que hi ha i els usos actuals dels equipaments de Caldes per a millorar el seu ús (per exemple, obrir els centres escolars fora de l’horari escolar, aprofitar mes la Sala Polivalent o l’Ateneu, utilitzar el pavelló per a activitats no esportives, etc.). També caldrà tenir en compte les dificultats de convivència veïnal que es poden produir.

· Potenciar la cultura de fer activitats al municipi i d’organitzar un oci alternatiu des dels grups de joves i les entitats, millorant-ne la difusió i promovent que participin més joves no organitzats.

· Aprofitar l’entorn natural i turístic per afavorir l’oci saludable i promoure el coneixement de la realitat turística i històrica del municipi per part dels joves. Programar activitats més lúdiques i pedagògiques adreçades a joves del municipi, afavorint el vincle dels joves al municipi i implicant les entitats.

Què diem de la informació i la participació?

Línies d’actuació proposades

· Centralitzar millor la informació juvenil a través d’una web jove i/o revista que incorpori també un calendari d’activitats de les entitats i promogui la participació.

· Potenciar l’ús de les noves tecnologies i canals de comunicació més visuals, més atractius i més adaptats a la forma de fer dels joves.

· Cal fer un esforç per a fer arribar la informació als joves nouvinguts portant-la als equipaments i als espais de trobada. També es proposa crear una guia de benvinguda al nouvingut a Caldes. Però es plantegen dubtes entorn la creació de canals d’informació específics.

· Crear un protocol de difusió específica amb nouvinguts que s’apliqui des de les diferents àrees de l’ajuntament per fer arribar la informació i potenciar la comunicació entre àrees que tenen contacte amb joves per intercanviar informació d’interès pels joves, així com de demandes d’aquests.

· Donar més a conèixer les entitats i trobar mecanismes per obrir-les a més persones que normalment no participen a través de noves activitats que potenciïn la cultura de fer coses al poble. També cal potenciar la coordinació entre les entitats, afavorir la creació de noves entitats i poder disposar d’un espai per a joves majors de 18 anys que faciliti la difusió de les entitats.

· Promoure més la participació dels joves en les polítiques municipals i en els temes que els hi afecten, a través dels canals adequats. Es proposa impulsar la participació dels infants i joves des de les escoles i impulsar un procés per a l’elaboració de pressupostos participatius.

Què diem de la salut?

Línies d’actuació proposades

· Millorar la prevenció i la informació entorn la salut que es fa en el marc dels centres educatius i unificar criteris de treball per a que des de les diferents tutories es doni un mateix missatge. Es fan algunes propostes com repensar les xerrades que s’ofereixen per a que tinguin més efecte, introduir més varietat informativa, donar missatges positius i que els alumnes puguin aclarir dubtes. També es proposa crear escoles de pares i mares que treballin els hàbits saludables.

· Potenciar més la prevenció en temes com les drogodependències, la sexualitat o l’alimentació per als majors de 12 anys tant en espais formals com l’IES o el CAP, com en espais informals com en el TOC, les places, etc. amb una informació propera als joves. Es proposa impulsar la figura dels agents de salut per a fer aquesta tasca i aprofitar els programes dels que disposa la Generalitat.

· Potenciar programes d’igualtat de gènere amb els joves per treballar el tema de l’autoestima i els models de relació.

· Potenciar una xarxa d’actuació i seguiment amb els casos més problemàtics amb una perspectiva d’intervenció social incorporant el treball amb les famílies. També es proposa potenciar la figura dels educadors de carrer.

· Incrementar els recursos d’atenció psicològica a joves, tenint en compte les diferents situacions com la d’alguns joves nouvinguts i potenciant la figura dels tutors en els centres educatius. També es proposa atendre les situacions de bulling en centres escolars com una problemàtica que afecta especialment els joves.

· Impulsar millores en el Centre d’Atenció Primària ampliant les instal·lacions i incorporant més metges i especialistes com ginecòleg, dentista i psicòleg.

Què diem de l'habitatge?

Línies d’actuació proposades

· Millorar l’accés dels joves a l’habitatge amb diferents mesures i fer-ne difusió:
- Potenciar una política de rehabilitació i de foment del lloguer de pisos buits. Es fan propostes com gravar la propietat de segones residències buides i donar ajuts als propietaris que rehabilitin pisos per llogar-los.
- Crear pisos de protecció oficial.
- Crear programes de pisos compartits o de masoveria urbana.
- Impulsar programes d’ajut econòmic i incentivar el lloguer gravant
- Crear una borsa d’habitatge.

· Abordar els casos de discriminació en l’accés dels joves nouvinguts a l’habitatge i les situacions anòmales en l’ús de l’habitatge, com la sobreocupació de pisos.

Què diem de la mobilitat i l’espai públic?

Línies d’actuació proposades


· Millorar la mobilitat interna, sobretot a les urbanitzacions, amb busos nocturns i en horari de caps de setmana. Millorar també la connexió amb els centres escolars, tot i que no es veu necessari un servei de bus escolar.

· Promoure la compatibilització de l’ús de la bicicleta i del cotxe i del transport a peu. Per a això cal crear carrils bici allà on sigui possible i definir itineraris segurs per a bicicletes. També cal impulsar una campanya de sensibilització amb conductors de vehicles motoritzats.

· Millorar la connexió amb els pobles del voltant a diferents nivells:

- Incorporar més autobusos directes per autopista a Barcelona i actualitzant els horaris.
- Ampliar la freqüència de busos en horari diürn i nocturn a Sabadell, Granollers i Sant Feliu.
- Crear una línia de bus que connecti amb Mollet.
- Potenciar la connexió amb Bellaterra.

També es proposa negociar amb les administracions competents la ubicació d’un tren que connecti amb l’entorn.

· Potenciar el Programa compartir cotxe fent-ne més difusió i afavorir el seu ús, i fer-ne el seguiment per conèixer el seu impacte.

· Incorporar criteris i necessitats juvenils en el disseny de l’espai públic. Per a això cal implicar els joves i conèixer les seves necessitats en el moment que s’està dissenyant l’espai públic i en la presa de decisions.

· Potenciar l’educació ambiental als joves amb activitats dinàmiques i engrescadores que es basin en l’experimentació i el contacte amb la natura i no només amb rebre informació. En aquest àmbit cal millorar la coordinació entre l’ajuntament i els centres educatius. També es proposa impulsar una Agenda 21 local.

Què diem del treball?

Línies d’actuació proposades

· Promoure el municipi per crear més llocs de treball i disposar d’una oferta de feina més variada i de més qualitat que l’actual. Amb aquest objectiu es proposa crear un viver d’empreses per a emprenedors i treballar amb els empresaris del municipi per tal que ofereixin llocs de treball adaptats a la formació dels joves.

· Donar més dinamisme a la borsa de treball existent incorporant més ofertes de treball adaptades al perfil dels joves, fomentant la confiança de les empreses i facilitant-ne l’accés i la difusió mitjançant internet, SMS, etc. En aquest sentit, una de les propostes que es fan és crear una assessoria laboral específica per joves vinculada a la borsa general, que pugui donar un servei adaptat als joves, i que pugui agilitzar els tràmits.

· Crear una xarxa TET (Transició Escola- Treball).

Què diem de l'educació?

Línies d’actuació proposades

· Promoure l’ampliació de places d’educació secundària, ja sigui ampliant l’IES Manolo Hugué com creant un IES nou.

· Obrir una reflexió entorn la necessitat d’opcions de formació professional vinculades tant a les possibilitats del mercat de treball i les activitats econòmiques del municipi com als interessos dels joves, bé sigui en el propi municipi, bé millorant la comunicació amb els municipis que ofereixin la formació.

· Ampliar l’oferta de secundària amb el batxillerat artístic.

· Millorar els recursos per fer el seguiment i trobar sortides pels joves que tenen conductes absentistes amb els estudis i que estan més desmotivats. Amb aquest objectiu, també es proposa millorar la comunicació i la coordinació entre diferents recursos, potenciar opcions educatives com l’escola taller i donar una atenció més personalitzada als alumnes que tenen més dificultats.

· Oferir una oferta pública en llengües estrangeres i programes d’intercanvi lingüístic o tutorització entre joves. També cal ampliar els espais de reforç escolar, els horaris de la Biblioteca i les aules d’estudi amb horaris de matí i caps de setmana.

· Ampliar l’oferta formativa en l’àmbit de l’art, la música moderna i la dansa pels joves garantint l’accessibilitat amb preus econòmics o amb beques. Amb aquest objectiu donar més a conèixer el taller d’art i l’escola de música entre els joves, incrementar el recursos i ampliar el ventall d’instruments moderns. També es planteja la possibilitat de crear nous equipaments per acollir aquestes propostes.

· Ampliar els cursos de llengua catalana oferint horaris de matí, migdia, tarda i nit, i també flexibilitzar el seu funcionament programant cursos més oberts. Comptar amb les associacions de veïns i altres entitats per a que puguin promoure cursos.

· Promoure actuacions per a que l’educació no es faci només a les aules, sinó amb les famílies i al municipi.